Afhalen mogelijk tijdens werkdagen vanaf 18u na afspraak !AGB

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle orders die geplaatst worden bij DealZZ. Mocht u deze Algemene Voorwaarden willen hebben dan sturen wij u een exemplaar toe.

Lees a.u.b. deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat u iets besteld!

Artikel 1. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden 1. De huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomst tussen DealZZ en een tweede partij (de klant), voor zover de partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk afstand genomen hebben van deze huidige Algemene Voorwaarden. 2. De huidige Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met DealZZ voor zover deze de hulp van derden inroept voor de uitvoering van de opdracht. 3. Eventuele afwijkingen van de huidige Algemene Voorwaarden zullen alleen geldig zijn voor zover dit uitdrukkelijk van te voren schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Orderbevestiging 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden schriftelijk, in welke vorm dan ook. Ieder aanbod zal van een datum voorzien zijn. 2. DealZZ is uitsluitend aan aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant, bij voorkeur schriftelijk, binnen 7 dagen plaatsvindt. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. (belasting toegevoegde waarde). 3. Zodra de betaling bevestigd is, wordt de order door DealZZ geaccepteerd en uitgevoerd. 4. DealZZ kan niet aan zijn aanbiedingen gehouden worden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen kon weten dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing berust of een verschrijving is. 5. Indien de aanvaarding afwijkt (op ondergeschikte punten) van in de aanbieding opgenomen aanbod is DealZZ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, hetzij DealZZ anders aangeeft. 6. DealZZ behoudt zich het recht voor om een gedane betaling niet te accepteren en zodoende voor wat voor reden dan ook, de order niet te bevestigen. Redenen kunnen o.a. zijn: problemen met de voorraad van het product, problemen bij ontvangst van een order of problemen om een bestelling volledig te krijgen. Echter ook andere problemen kunnen reden tot afwijzing van een order te zijn.

Artikel 3. Prijzen 1. Het totaalbedrag dat op de order staat is definitief en sluit het volgende in: de prijzen van de bestelde producten, de B.T.W. (belasting toegevoegde waarde), de verwerking van de order, het verpakkingsmateriaal en de verzendkosten. 2. De prijzen en de verzendkosten zijn (voor het gemak van de klant ) vermeld in € . Binnen de E.G worden er geen douaneheffingen of belastingen op de bestelde goederen geheven. 3. Slechts op uitdrukkelijk verzoek van de klant zal DealZZ een aparte factuur naar een door de klant aangegeven adres zenden.

Artikel 4. Aflevering 1. DealZZ zal al het mogelijke doen om, zodra de order geaccepteerd is, de goederen te laten afleveren op het adres dat duidelijk door de klant is aangegeven. 2. De bestelde goederen zullen door de posterijen worden afgeleverd. Voor bestellingen buiten de E.U. is de klant verantwoordelijk voor import-heffingen in zijn of haar land. Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijk douane- of belastingkantoor. 3. Alle kosten betreffende de aflevering zijn voor rekening van de klant. 4. Indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen of in gebreke blijft om aanwijzingen of informatie te geven betreffende hun aflevering, zullen de eventuele extra kosten voor een nieuwe aflevering of het opslaan van deze goederen voor rekening van de klant zijn. 5.DealZZ zal op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor bederf of het over een bepaalde consumptiedatum heen zijn van goederen omdat de klant niet in staat was deze op tijd op te halen. 6. Elke afleverdatum die eventueel door DealZZ genoemd wordt kan alleen maar onder voorbehoud zijn.

Artikel 5. Garantie 1. DealZZ garandeert dat de bestelde goederen zullen voldoen aan de gebruikelijke kwaliteit en verwachtingen en dat zij alles zal doen om er voor te zorgen dat genoemde goederen zo zorgvuldig mogelijk behandeld worden zodat deze voldoen aan de omschrijving zoals gemaakt op de site en het tijdstip dat de order was geplaatst. 2. Bovengenoemde garantie geldt gedurende de gangbare houdbaarheidsperiode die van de producten verwacht mag worden of als gemeld wordt: consumeren voor, indien dit van toepassing is. 3. Er zal geen garantie gegeven worden op goederen waarvan duidelijk is dat a) het onbruikbaar zijn is veroorzaak door onverstandig of onjuist gebruik, b) wanneer de klant of derden wijzigingen aan de goederen hebben toegebracht of getracht hebben toe te brengen zonder DealZZ kennis hiervan of schriftelijke bevestiging hiervan te geven, c) indien de goederen gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor zij niet waren bestemd.

Artikel 6. Ontvangst / Retour / Herroepingsrecht 1. Zodra de bestelde goederen zijn afgeleverd, of in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, moet klant controleren of alles klopt. Hij/zij moet nagaan of zowel de kwaliteit als de hoeveelheid van de afgeleverde goederen in overeenstemming is met dat wat was overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. 2. Eventuele zichtbare afwijkingen en/of tekortkomingen moeten met een duidelijke beschrijving daarvan binnen 48 uur per e-mail aan DealZZ gemeld worden, met vermelding van het nummer op de factuur of aankoopbon. 3. Indien de klant voorgenoemde goederen wil terugsturen dient hij/zij daarover contact op te nemen met DealZZ. Deze kunnen uitsluitend en voor eigen rekening teruggestuurd worden nadat DealZZ hiermee schriftelijk ingestemd heeft. 4. Goederen in geopende verpakking of waarvan het zegel verbroken is worden nooit terug genomen. 5. Voor alles wat u op afstand (bijvoorbeeld via internet) binnen Europa koopt geldt een herroepingsrecht, met uitzondering van producten op maat. Dat is een "afkoelingsperiode" van 14 werkdagen, waarbinnen u het recht heeft om de koop ongedaan te maken. De enige kosten die wij u daarvoor in rekening mogen brengen zijn de kosten voor het terugzenden van uw bestelling dat u bij nader inzien niet wenst. Wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van het herroepingsrecht en de producten zijn onbeschadigd en verkoopbaar, dan kunt u binnen de 2 dagen na ontvangst van de goederen vrijblijvend contact met ons opnemen.

Artikel 7. Overdracht van risico 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 8. Betaling 1. Betaling aan DealZZ dient te geschieden via creditcard,bancontact,of PayPal. 2 . Verzending van de bestelde goederen vindt plaats na betaling. 3. De volgende informatie zal worden gevraagd: naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail adres, verzendadres indien dit verschilt van eerder genoemd adres. 4. Al deze gegevens worden op uw beeldscherm getoond en kunnen indien nodig geprint worden. 5. Daarna zal er automatisch een e-mail naar u verstuurd worden met daarop een nummer ter bevestiging van uw order. 6. Volgens de Belgische Wet op Bescherming Persoonsgegevens zal geen persoonlijke informatie doorgegeven worden aan derden.

Artikel 9. Het recht tot beëindigen van de overeenkomst. 1. De klant heeft het recht de koop zonder opgave van redenen te beëindigen zolang de overschrijving nog niet is ontvangen door DealZZ. Dit moet schriftelijk aan PDealZZ meegedeeld worden. Alle gemaakte kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10. Copyrights 1. DealZZ behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Het ontwerp van de Webshop, fotos, tekeningen, schetsen, films, software en al het andere materiaal, waaronder (electronische) bestanden, blijven eigendom van DealZZ. Dit geldt ook voor al het materiaal dat aan de klant of derden ter hand is gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 3. Mochten bovengenoemde zaken gebruikt worden door de klant, dan slechts alleen door hem/haar en deze zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DealZZ vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid 1. Indien de producent van geleverde goederen verantwoordelijk is voor gevolgschade, dan is de aansprakelijkheid van DealZZ beperkt tot het vervangen van dit (of deze) goed(eren), dan wel tot terugbetaling van de aankoopprijs. 2. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar keuze van producten en het opslaan daarvan. DealZZ is niet aansprakelijk indien ontstane schade is te wijten aan opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.

Artikel 12. Force majeure 1. Noch DealZZ noch de klant zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daarin gehinderd worden als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het algemeen geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DealZZ geen invloed kan uitoefenen, die echter DealZZ verhinderen haar verplichtingen na te komen.

Artikel 13. Vrijwaring 1. De klant zal DealZZ vrijwaren voor aanspraken van derden indien deze betrekking hebben op rechten van intellectueel eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij het uitvoeren van de order worden gebruikt. 2. Ook zal de klant garanderen dat eventuele informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. die aan DealZZ worden verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14. Geschillen 1. De rechter in de vestigingsplaats van DealZZ is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft DealZZ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht 1. Het Belgische recht is op elke overeenkomst van DealZZ en haar klanten van toepassing.